Plannen

Het renovatieplan heeft tot doel om het Han Stijkelplein groener en aantrekkelijker te maken. Doordat het plein in de loop der tijd is verlaten door de winkeliers is het nu een verlaten en verkommerd plein geworden.


BREAKING NEWS --- BREAKING NEWS --- BREAKING NEWS --- BREAKING NEWS --- BREAKING NEWS --- BREAKING NEWS --- BREAKING NEWS

Goed nieuws! De plannen zullen ten uitvoer worden gelegd. Zie de nieuwspagina.

Door voortschrijdend inzicht is het plan iets aangepast. De ‘social sofa’ is geschrapt (ten gunste van goede zitbanken). Ton Deurloo Architecten, gevestigd op het Han Stijkelplein, heeft tijdens de zomermaanden de bestekken uitgewerkt. De gemeente gaat binnenkort de aanbesteding uitzetten bij 3 aannemers. Het is de bedoeling om voor het einde van 2013 de werkzaamheden af te ronden en begin volgend jaar de nieuwe bomen te planten.

Onderstaande informatie over de plannen op deze website is dus wat verouderd. Omwille van de volledigheid blijft de oude informatie wel staan.

BREAKING NEWS --- BREAKING NEWS --- BREAKING NEWS --- BREAKING NEWS --- BREAKING NEWS --- BREAKING NEWS --- BREAKING NEWS

Het plan voorziet in de plaatsing van bomen, twee verhoogde groenbakken van 7x12m met zitplaatsen, een Haagse sofa die de kinderen van de Vrije School het thema 'vrijheid' mee zullen geven; er komen banken, een vlaggenmast, afvalbakken en energiezuinige verlichting, tegels en sierstenen. Het beeld 'de Vogelvechter' van Frank Letterie dat nu aan de rand van het plein staat, wordt naar het midden van het plein verplaatst.

Het plan is ontworpen door wijkbewoners en uitgetekend door architect Ton Deurloo, die aan het plein zijn bureau houdt.

Klik hier voor een bouwtekening van het plan.

Klik hier voor een artist impression van het plein na tenuitvoerlegging van het plan.

De wijkbewoners hebben eerst geprobeerd om het plan geheel te laten financieren door de gemeente Den Haag. De gemeente heeft echter aangegeven daarvoor onvoldoende middelen te hebben en heeft het plan aanvankelijk afgewezen. De bewoners hebben daarop aangeboden om te trachten een deel van de fondsen zelf te werven.

Met de gemeente Den Haag is een convenant ondertekend waarin de bewonersorganisatie zich zal inspannen om de helft van de benodigde fondsen zelf te wervenZodra dat het geval is, zal de gemeente de resterende helft bijpassen en het plan ten uitvoer leggen. Het doel is om in de tweede helft van 2012 uitvoering te geven aan de werkzaamheden. Het convenant is ondertekend op 14 maart 2012 door wethouder Marnix Norder namens de gemeente Den Haag, de Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug en de Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug.

Het totale plan gaat € 180.000 kosten. De bewonersorganisatie zal zich inspannen om de helft hiervan, dus € 90.000, op te halen. Hiervan is EUR 30.000 reeds toegezegd door wijkbewoners. De actie richt zich nu dus op een bedrag van € 60.000. De bedragen zijn gebaseerd op normen die voor de gemeente gelden bij aanbesteding. Het project is zorgvuldig doorgerekend en getoetst aan marktconforme tarieven.

De fondsenwerfactie valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug (hierna te noemen "Stichting"). Dit is een bestaande stichting die gelieerd is met de Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug (hierna te noemen "Wijkvereniging"). De bewoners van de wijken Duttendel en Wittebrug doneren al jaren aan de Stichting. Dit gebeurt jaarlijks met de sponsorbrief die in de wijk wordt verspreid. De middelen die in de loop der jaren op deze wijze vergaard zijn, zullen niet gebruikt worden voor de actie 'handen ineen'. Het geld voor het renovatieplan zal dus geheel uit de wervingsactie moeten worden gehaald. Indien het streefbedrag onverhoopt niet wordt gehaald, zal de opbrengst van de actie in beginsel terug worden gestort aan de donateurs, tenzij de gemeente natuurlijk alsnog bereid wordt gevonden het plan in acceptabele vorm ten uitvoer te leggen.

Het is dus zeer belangrijk dat u bij iedere gift duidelijk vermeldt 'handen ineen' zodat de Stichting weet dat het om een actiedonatie gaat.